Praktické využití podpůrných opatření u žáků se specifickými poruchami učení

Mgr. Lenka Bittmannová

On-line seminář je určen pedagogům a asistentům pedagoga na ZŠ i SŠ, speciálním pedagogům, školním psychologům a dalším odborníkům.

Zveřejněno 26.5.2021

Délka videa: 01:34:23

Garance

Cíle on-line semináře:

  • Seznámit účastníky s vyhláškou č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v aktuálně platném znění a změnami, ke kterým v posledních letech v legislativě upravující vzdělávání této cílové skupiny žáků došlo.
  • Zaměřit se zejména na praktické a efektivní využití jednotlivých podpůrných opatření ve vzdělávání žáků s SPU v běžných třídách, také s přihlédnutím k distanční výuce.
  • Sdílet příklady dobré praxe.
  • Poskytnout účastníkům prostor pro konzultaci.

Obsah on-line semináře:

  • vyhláška č. 27/2016 Sb. v bodech, změny v legislativě od 1. 9. 2016
  • stupně podpůrných opatření
  • vybraná podpůrná opatření a jejich využití v praxi (metody výuky, úpravy obsahu a výstupů vzdělávání, organizace výuky, personální podpora, pomůcky aj.)
  • spolupráce mezi školou, školským poradenským zařízením a rodiči

Kapitoly videa

Lektor

Mgr. Lenka Bittmannová

Mgr. Lenka Bittmannová

vystudovala speciální pedagogiku, obor psychopedie, na Univerzitě Karlově a Masarykově univerzitě. Od roku 2005 pracuje v Národním ústavu pro autismus. V SPC NAUTIS působí od jeho vzniku v roce 2014 jako speciální pedagog a zástupkyně ředitelky. V roce 2017 dokončila tříletý terapeutický výcvik v Institutu rodinné terapie Praha pod vedením MUDr. Brodové, PhDr. Gjuričové a Mgr. Kubičky, v letech 2017–2019 absolvovala navazující supervizní výcvik u PhDr. Šárky Gjuričové. Zaměřuje se na poradenskou činnost, nácviky sociálních a komunikačních dovedností u dětí, včetně alternativní komunikace (v roce 2014 absolvovala kurz PECS, Picture Exchange Communication System – Training, v centru Pyramid Educational Consultants v Northamptonu, UK), párovou a rodinnou terapii a práci se sourozenci dětí s PAS. Věnuje přednáškové a publikační činnosti.