Metody aktivního učení a jejich význam v inkluzi

Mgr. Jiří Hruška

Společně vytvoříme přehled nejčastěji používaných metod aktivního učení – tedy učení, při kterém je žák aktivní. Na praktickém příkladu si ukážeme, jak lze tyto metody v rámci výuky řadit do funkční vyučovací jednotky, při které se žák učí nejen daný obsah, ale i důležité životní dovednosti. Východiskem tohoto tématu je konstruktivistická pedagogika, která vychází z předpokladu, že si žák svoje vlastní poznání buduje (konstruuje) sám na základě svých praktických zkušeností. Základem je model třífázového učení: evokace - uvědomění si významu - reflexe (dále jen E-U-R). Obdržíte přehled vybraných metod včetně jejich popisu v elektronické podobě. Toto téma významně souvisí se zaváděním inkluzívního vzdělávání do praxe škol.

Zveřejněno 17.12.2020

Délka videa: 01:59:17

Garance

Videoseminář je určen pro:

Ředitele i učitele základních a středních škol.

Cíle videosemináře:

  • Vyjmenovat příležitosti, jak metody aktivního učení přispívají k inkluzi.
  • Vysvětlit, proč je dobré metody aktivního vyučování používat.
  • Vytvořit přehled používaných metod aktivního učení a doplnit jej o metody nové.
  • Popsat model třífázového učení „evokace – uvědomění si významu – reflexe“ (E-U-R).
  • Analyzovat ukázku výukové jednotky založené na principu E-U-R.

Kapitoly videa

Lektor

Mgr. Jiří Hruška

Mgr. Jiří Hruška

Zaměřuje se především na diferenciaci a individualizaci výuky, konstruktivismus, metody a formy aktivního učení, skupinovou práci a kooperativní učení, projektové vyučování, formativní hodnocení, čtenářskou a matematickou gramotnost a rozvoj klíčových kompetencí. Vedle lektorské činnosti se věnuje facilitaci, individuální podpoře učitelů (mentoring, konzultace ap.) a publikační činnosti.