Jak vytvořit funkční IVP se zapojením všech účastníků

Mgr. Marika Kropíková

Na tomto on-line semináři se budeme zabývat IVP jako závazným pracovním materiálem, který má sloužit všem účastníkům výchovně vzdělávacího procesu. Půjde především o úpravu metod výuky, didaktické postupy a úpravy ve vzdělávání žáka, kompenzační pomůcky, speciální pomůcky a učebnice, úpravy obsahu a výstupů ŠVP, které pedagogové využívají na základě doporučení odborného pracoviště.

Zveřejněno 5.4.2022

Délka videa: 01:35:30

Garance

IVP popisuje, kde má žák výukové nebo výchovné obtíže související s etiologií vzniku a s lékařskou, resp. pedagogickou diagnózou, s poskytováním vzdělávání, a co se v postupech dá změnit. Říká nám také, jak se tyto změny v pedagogických postupech promítnou do metod práce s žákem, do organizace vzdělávání a hodnocení žáka s uplatněním SIR, do zavádění předmětů speciálně pedagogické péče, personálního zajištění apod. Zároveň IVP popisuje, jakým způsobem, pokud je doporučeno školským poradenským zařízením, změnit nebo upravit obsah a výstupy ze vzdělávání RVP ZV.

Lektorka vychází z platných legislativních norem souvisejících s novelou školského zákona a vyhláškou č. 27/2016 Sb.

Kapitoly videa

Lektor

Mgr. Marika Kropíková

Mgr. Marika Kropíková

Speciální pedagožka se zaměřením na logopedii, psychopedii a etopedii. V současné době se věnuje vzdělávání dospělých, i pedagogů. Od roku 2016 je soudní znalkyní pro oblast školství a školské legislativy.