Praktické informace - Daňový kalendář

květen 2023

2.5.2023
 • právnické osoby: podání hlášení o zajištěné dani za březen
 • právnické osoby: úhrada srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu března
 • právnické osoby: podání přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2022 v případě, nebylo-li přiznání podáno do 3. 4. a je-li podáno elektronicky (u poplatníků, kteří nepodávají přiznání prostřednictvím poradce a ani nepodléhají povinnému auditu ze zákona, a u kterých je přitom zdaňovací období shodné s kalendářním rokem; neshoduje-li se zdaňovací období s kalendářním rokem, přiznání se podává do 4 měsíců po skončení zdaňovacího období)
 • právnické osoby: úhrada doplatku daňové povinnosti za zdaňovací období 2022 v případě, nebylo-li podáno do 3. 4. a je-li přiznání podáno elektronicky (u poplatníků, kteří nepodávají přiznání prostřednictvím poradce a ani nepodléhají povinnému auditu ze zákona, a u kterých je přitom zdaňovací období shodné s kalendářním rokem; neshoduje-li se zdaňovací období s kalendářním rokem, přiznání se podává do 4 měsíců po skončení zdaňovacího období)
 • fyzické osoby - OSVČ: podání hlášení o zajištěné dani za březen
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada zálohy na důchodové zabezpečení a příspěvek státní politiky zaměstnanosti OSVČ za duben
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada částky nemocenského pojištění za duben (je-li OSVČ účastna na nemocenském pojištění)
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu března
 • fyzické osoby - OSVČ: podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2022 v případě, nebylo-li přiznání podáno do 3. 4. a je-li podáno elektronicky (u poplatníků, kteří nepodávají přiznání prostřednictvím poradce ani nepodléhají povinnému auditu ze zákona)
 • fyzické osoby - OSVČ: podání oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob nad 5 000 000 Kč (u fyzických osob, u kterých byl den 2. května posledním dnem pro podání daňového přiznání za rok 2022)
 • zaměstnavatelé: uzavření evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2022 (s následným odesláním příslušné správě sociálního zabezpečení do 30 dnů)
 • zaměstnavatelé: úhrada pojistného podle vyhlášky MF č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu, na II. čtvrtletí
3.5.2023
 • fyzické osoby - OSVČ: podání přehledu OSVČ příslušné správě sociálního zabezpečení za rok 2022 (u OSVČ, které podaly přiznání do 3. 4. a nepodléhají povinnému auditu ze zákona); doplatek sociálního pojištění je splatný do 8 dnů ode dne podání tohoto přehledu, případně do 11. května, nebyl-li přehled podán ve lhůtě
 • fyzické osoby - OSVČ: podání přehledu OSVČ příslušné zdravotní pojišťovně za rok 2022 (u OSVČ, které podaly přiznání do 3. 4. a nepodléhají povinnému auditu ze zákona); doplatek zdravotního pojištění je splatný do 8 dnů ode dne podání tohoto přehledu, případně do 11. května, nebyl-li přehled podán ve lhůtě
5.5.2023
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za duben
9.5.2023
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za duben
10.5.2023
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě doplatku sociálního zabezpečení za rok 2022 u OSVČ, které podaly přiznání do 3. 4 . a nepodléhají povinnému auditu ze zákona; platí pro případy, kdy Přehled byl podán v nejzazší lhůtě, tj. k 3 . květnu, nebo po lhůtě - doplatek je splatný do 8 dnů po dni, kdy byl nebo měl být podán Přehled
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k doplacení zdravotního pojištění za rok 2022 u OSVČ, které podaly přiznání do 3. 4. a nepodléhají povinnému auditu ze zákona; platí pro případy, kdy Přehled byl podán v nejzazší lhůtě, tj. k 3 . květnu, nebo po lhůtě - doplatek je splatný do 8 dnů po dni, kdy byl nebo měl být podán Přehled
11.5.2023
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada doplatku sociálního zabezpečení za rok 2022 u OSVČ, které podaly přiznání do 3. 4. a nepodléhají povinnému auditu ze zákona; platí pro případy, kdy Přehled byl podán v nejzazší lhůtě, tj. k 3. květnu, nebo po lhůtě - doplatek je splatný do 8 dnů po dni, kdy byl nebo měl být podán Přehled
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada doplatku zdravotního pojištění za rok 2022 u OSVČ, které podaly přiznání do 3. 4. a nepodléhají povinnému auditu ze zákona; platí pro případy, kdy Přehled byl podán v nejzazší lhůtě, tj. k 3. květnu, nebo po lhůtě - doplatek je splatný do 8 dnů po dni, kdy byl nebo měl být podán Přehled
18.5.2023
 • plátci DPH: podání výkazu Intrastat podle zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, za duben (u plátců, kteří překročili stanovené limity pohybu zboží do a z jiných zemí EU); při podání v papírové podobě je lhůta pro doručení výkazu 16. května
19.5.2023
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě paušální zálohy OSVČ v paušálním režimu za květen
 • zaměstnavatelé: podání bankovního příkazu k úhradě zdravotního pojištění za zaměstnance za duben
 • zaměstnavatelé: podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti sražené z mezd za duben
 • zaměstnavatelé: podání bankovního příkazu k úhradě sociálního pojištění za zaměstnance za duben
22.5.2023
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada paušální zálohy OSVČ v paušálním režimu za květen
 • zaměstnavatelé: podání přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele příslušné zdravotní pojišťovně za duben
 • zaměstnavatelé: podání přehledu o výši pojistného příslušné správě sociálního zabezpečení za duben
 • zaměstnavatelé: úhrada zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti sražené z mezd za duben
 • zaměstnavatelé: úhrada sociálního pojištění za zaměstnance za duben
 • zaměstnavatelé: úhrada zdravotního pojištění za zaměstnance za duben
24.5.2023
 • plátci DPH: podání bankovního příkazu k úhradě DPH za duben (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)
25.5.2023
 • plátci DPH: podání přiznání k DPH za duben (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)
 • plátci DPH: podání kontrolního hlášení za duben (u všech plátců, kteří uskutečnili nebo přijali plnění uvedená v § 101c odst. 1 ZDPH, s výjimkou fyzických osob se čtvrtletním zdaňovacím obdobím)
 • plátci DPH: podání souhrnného hlášení za duben (u plátců, kteří v daném měsíci uskutečnili plnění uvedená v § 102 odst. 1 nebo odst. 2 ZDPH; u identifikovaných osob, které poskytly plnění uvedená v § 102 odst. 3 ZDPH)
 • plátci DPH: úhrada DPH za duben (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)
26.5.2023
 • plátci DPH: poslední možnost předložení dodatečného přiznání k DPH na snížení daňové povinnosti za duben 2020 (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)
30.5.2023
 • plátci DPH: podání bankovního příkazu k úhradě DPH v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku ("One Stop Shop") v dovozním režimu za duben
 • může se Vás týkat: podání bankovního příkazu k úhradě daně z nemovitých věcí na zdaňovací období 2023 (pokud celková částka daně nepřesáhne 5 000 Kč)
 • může se Vás týkat: podání bankovního příkazu k úhradě první splátky daně z nemovitých věcí na zdaňovací období 2023 (u poplatníků neprovozujících zemědělskou výrobu nebo chov ryb, u nichž celková částka daně přesáhne 5 000 Kč)
 • právnické osoby: podání bankovního příkazu k úhradě srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu dubna
 • zaměstnavatelé: předložení evidenčních listů důchodového zabezpečení za rok 2022 České správě sociálního zabezpečení
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu dubna
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na důchodové zabezpečení a příspěvek státní politiky zaměstnanosti OSVČ za květen
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě částky nemocenského pojištění za květen (je-li OSVČ účastna na nemocenském pojištění)
31.5.2023
 • fyzické osoby - OSVČ: podání hlášení o zajištěné dani za duben
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada zálohy na důchodové zabezpečení a příspěvek státní politiky zaměstnanosti OSVČ za květen
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada částky nemocenského pojištění za květen (je-li OSVČ účastna na nemocenském pojištění)
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu dubna
 • právnické osoby: podání hlášení o zajištěné dani za duben
 • právnické osoby: úhrada srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu dubna
 • plátci DPH: podání daňového přiznání v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku, tzv. "One Stop Shop" (využívající "dovozní režim") za duben
 • plátci DPH: úhrada DPH v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku ("One Stop Shop") v dovozním režimu za duben
 • může se Vás týkat: úhrada daně z nemovitých věcí na zdaňovací období 2023 (pokud celková částka daně nepřesáhne 5 000 Kč)
 • může se Vás týkat: úhrada první splátky daně z nemovitých věcí na zdaňovací období 2023 (u poplatníků neprovozujících zemědělskou výrobu nebo chov ryb, u nichž celková částka daně přesáhne 5 000 Kč)